• Odměna notáře je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 196/2001 Sb. – notářský tarif. Notář není oprávněn měnit výši své odměny mimo případy stanovené v této vyhlášce[1]. Výše a způsob určení odměny notáře jsou buďto určené pevnou částkou, nebo stanoveny procentuálně z tarifní hodnoty právního jednání.
 •  

 • Odměna za nejčastější notářské činnosti

 

–          ověření podpisu 30,- Kč + DPH
–          ověření kopie s originálem (jedna strana) 30,- Kč + DPH
–          výpis z katastru nemovitostí 100,- Kč + DPH
–          výpis z obchodního rejstříku 50,- Kč + DPH
–          výpis z Rejstříku trestů 100,- Kč + DPH
–         výpis ze živnostenského rejstříku 50,- Kč + DPH
–         výpis z insolvenčního rejstříku 50,- Kč + DPH
–         autorizovaná konverze dokumentu (jedna strana) 30,- Kč + DPH

Odměna notáře za sepsání notářských zápisů o:

   • 1) o závěti, dovětku, povolání správce pozůstalosti nebo o prohlášení o vydědění1 500,- Kč + 450,- Kč (zápis do Evidence právních jednání pro případ smrti, náklady Notářské komory ČR na vedení této evidence a vydání opisu o zaevidování listiny) + DPH
   •  

   • 2) prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom, kým mají být spravovány jeho záležitosti nebo o tom, kdo se má stát jeho opatrovníkem – 500 Kč + 100 Kč (zápis do Seznamu prohlášení o určení opatrovníka nebo za provedení změny zápisu) + DPH 
   •  

   • 3) prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom, jakým způsobem mají být spravovány jeho záležitosti – 1 500 Kč  
   •  

   • 4) odvolání právních jednání výše uvedených – 500 Kč + DPH
   •  

   • 5) plné moci (včetně jednoho stejnopisu) – 1000,- Kč + DPH 
   •  

   • 6) o založení společnosti s ručením omezeným, jejíž základní kapitál nepřesahuje částku 260 000,- Kč (včetně jednoho stejnopisu) – 4000,- Kč + DPH (další stejnopis vždy 100,- Kč za každou stranu + DPH)
   •  

   • Výši odměn u ostatních notářských služeb podrobně stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)  (dostupné zde: notářský tarif)
   •  

   • Odměna notáře jako soudního komisaře v řízení o dědictví v řízení o dědictví, které není dodatečné a ve kterém zůstavitel zemřel do 31. 12. 2013 se řídí Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 73/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (dostupné zde: notářský tarif).

    


   [1]Zvýšení odměny (§ 9 notářského tarifu)

   (1) Notář může odměnu přiměřeně zvýšit nejvýše o 100 %

   a) jestliže v úkonu jde o věc složitou nebo obtížnou nebo časově náročnou anebo je-li k jejímu vyřízení nutné použít cizího práva nebo cizího jazyka,

   b) u úkonu složeného, nejde-li o osvědčení průběhu valných hromad,

   c) jde-li o úkon, který notář provádí na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů v době od 18.00 hodin do 6.00 hodin nebo ve dnech pracovního klidu,

   d) jde-li o úkon, který notář provádí na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů mimo svoji kancelář, kromě úkonů, u nichž z povahy věci vyplývá, že se obvykle provádějí mimo kancelář.