Dovolte nám tímto Vás upozornit na některé zásadní novinky v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

  • Obchodní společnosti mají 6 měsíců ode dne účinnosti zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) na uvedení své společenské smlouvy (zakládací listiny) do souladu s tímto zákonem (pod sankcí zrušení společnosti), tedy do 30. 6. 2014. Zakladatelský dokument a jeho soulad se zákonem Vám rádi posoudíme. V případě zájmu zašlete aktuální znění společenské smlouvy (zakladatelské listiny)  na naši emailovou adresu.
  • U společností s ručením omezeným je nově možno zrušit rezervní fond. S financemi z rezervního fondu může poté společnost volně disponovat. Ke zrušení rezervního fondu je potřebná změna společenské smlouvy sepsaná ve formě notářského zápisu.
  • Do dvou let ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích (tedy do 31. 12. 2016) je možné se tomuto zákonu podřídit. K podřízení se tomuto zákonu je potřebná změna společenské smlouvy sepsaná ve formě notářského zápisu.

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE DĚDICKÉHO PRÁVA

Nový občanský zákoník přináší největší změny zejména v oblasti dědického práva. Nově můžete:

  • uzavírat dědické smlouvy – což je nyní nejsilnější dědický titul. Jedná se o smlouvu, ve které zůstavitel povolávání k dědění budoucího dědice, tento vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby na něj dědictví po smrti zůstavitele přešlo (čímž se liší tento institut od závěti, která je jednostranným právním úkonem). Dědickou smlouvou lze též povolat odkazovníka. Dědická smlouva musí být uzavřena ve formě veřejné listiny (notářského zápisu).
  • mít širší možnosti při povolávání dědiců závětí – nový občanský zákoník umožňuje stanovit v závěti budoucímu dědici nebo odkazovníkovi podmínky (např. dostudovat), příkazy (např. vyplatit nějaké osobě určitou částku), též je možné určit dědici jeho budoucího dědice (např. pokud je potomek nesvéprávný, je možné ho povolat k dědictví bytu s tím, že tento nesmí prodat ani s ním jinak nakládat – přední dědic, a po smrti tohoto potomka přejde vlastnictví k bytu na předem určenou osobu – následného dědice).
  • uzavřít smlouvu o zřeknutí se dědického práva – touto smlouvou se zůstavitel se zákonným dědicem (většinou potomkem) domluví, že tento nebude chtít nabýt dědictví nebo že bude respektovat závěť zůstavitele, pokud jí tento pořídí. Zřeknout se dědického práva je možné jak vůči určité osobě (např. sourozenec), tak vůči všem budoucím dědicům.